خوابستان – مرجع کالای خواب ایران

بازگشت

  وزن شما چقدر است؟

 • بیشتر از 90 کیلوگرم

 • 70-90 کیلوگرم

 • کمتر از 70 کیلوگرم

 • فرقی نمیکنه

  میزان نرمی و سفتی تشک مطلوب شما چقدر است؟

 • سفت

 • نسبتا سفت

 • متوسط

 • نسبتا نرم

 • نرم

 • فرقی نمیکنه

  دنبال چه نوع تشکی هستید؟

 • فنری

 • طبی فنری

 • طبی

 • اسفنجی

 • فرقی نمیکنه

  معمولا در کدام وضعیت میخوابید؟

 • به پشت

 • به بغل

 • روی شکم

 • ترکیبی

  در کدام یک از نواحی زیر احساس درد میکنید؟

 • شانه و بازو

 • شکم

 • کمر

 • گردن

 • هیچکدام

  دمای تشک؟

 • خنک

 • گرم

 • متوسط

 • فرقی نمیکنه

سبد خرید بستن