قیمت تشک رویا, تشک رویا اصل, خرید از نمایندگی رسمی در تهران

  لیست قیمت تشک رویا (امروز 28 فروردین 1400)

  120

  ردیفمدلقیمتقیمت ویژهنوع تشکنوع فنردرجه سفتیمناسب وزنجزئیات
  1تاج MDF مخصوص تخت رویا607,000 تومان-سفارش محصول

  160

  ردیفمدلقیمتقیمت ویژهنوع تشکنوع فنردرجه سفتیمناسب وزنجزئیات
  1تاج MDF مخصوص تخت رویا810,000 تومان-سفارش محصول

  180

  ردیفمدلقیمتقیمت ویژهنوع تشکنوع فنردرجه سفتیمناسب وزنجزئیات
  1تاج MDF مخصوص تخت رویا911,000 تومان-سفارش محصول

  140

  ردیفمدلقیمتقیمت ویژهنوع تشکنوع فنردرجه سفتیمناسب وزنجزئیات
  1تاج MDF مخصوص تخت رویا708,000 تومان-سفارش محصول

  180*80 (نوجوان)

  ردیفمدلقیمتقیمت ویژهنوع تشکنوع فنردرجه سفتیمناسب وزنجزئیات
  1تشک رویا مدل بونل 51,036,000 تومان-طبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  2تشک رویا مدل بونل 31,930,000 تومان-طبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نسبتا نرممتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  3تشک رویا مدل اولترا 4 همراه محافظ2,660,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول

  200*90 (یک نفره)

  ردیفمدلقیمتقیمت ویژهنوع تشکنوع فنردرجه سفتیمناسب وزنجزئیات
  1تشک رویا مدل اولترا 2 همراه محافظ4,197,000 تومان3,987,150 تومانسفارش محصول
  2تخت فلزی با رویه پارچه رویا1,670,000 تومان-سفارش محصول
  3تشک فنری رویا بونل 6تماس بگیرید-طبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  4تشک رویا مدل بونل 51,295,000 تومان1,231,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  5تشک رویا مدل بونل 41,649,000 تومان1,567,000 تومانسفارش محصول
  6تشک رویا مدل بونل 32,044,000 تومان1,942,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نسبتا نرممتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  7تشک رویا مدل بونل 22,412,000 تومان2,292,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)متوسطمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  8تشک رویا مدل بونل 12,780,000 تومان2,641,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نسبتا سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  9تشک طبی اسفنجی رویا مدیکال 4تماس بگیرید-طبی (ارتوپدیک)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  10تشک رویا مدل مدیکال 33,216,000 تومان3,056,000 تومانطبی (ارتوپدیک)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  11تشک رویا مدل مدیکال 23,652,000 تومان3,470,000 تومانطبی (ارتوپدیک)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  12تشک رویا مدل مدیکال 14,374,000 تومان4,156,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  13تشک رویا مدل اولترا 4 همراه محافظ3,325,000 تومان3,159,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  14تشک رویا مدل اولترا 3 همراه محافظ3,761,000 تومان3,573,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  15تشک رویا مدل اولترا ۱4,551,000 تومان4,324,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول

  200*100 (یک نفره)

  ردیفمدلقیمتقیمت ویژهنوع تشکنوع فنردرجه سفتیمناسب وزنجزئیات
  1تشک رویا مدل اولترا 2 همراه محافظ4,663,000 تومان4,429,850 تومانسفارش محصول
  2تخت فلزی با رویه پارچه رویا1,860,000 تومان-سفارش محصول
  3تشک فنری رویا بونل 6تماس بگیرید-طبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  4تشک رویا مدل بونل 51,439,000 تومان1,368,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  5تشک رویا مدل بونل 41,832,000 تومان1,741,000 تومانسفارش محصول
  6تشک رویا مدل بونل 32,272,000 تومان2,159,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نسبتا نرممتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  7تشک رویا مدل بونل 22,681,000 تومان2,547,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)متوسطمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  8تشک رویا مدل بونل 13,888,000 تومان3,694,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نسبتا سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  9تشک طبی اسفنجی رویا مدیکال 4تماس بگیرید-طبی (ارتوپدیک)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  10تشک رویا مدل مدیکال 33,573,000 تومان3,395,000 تومانطبی (ارتوپدیک)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  11تشک رویا مدل مدیکال 24,058,000 تومان3,856,000 تومانطبی (ارتوپدیک)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  12تشک رویا مدل مدیکال 14,861,000 تومان4,618,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  13تشک رویا مدل اولترا 4 همراه محافظ3,694,000 تومان3,510,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  14تشک رویا مدل اولترا 3 همراه محافظ4,178,000 تومان3,970,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  15تشک رویا مدل اولترا ۱5,057,000 تومان4,805,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول

  200*120 (یک نفره)

  ردیفمدلقیمتقیمت ویژهنوع تشکنوع فنردرجه سفتیمناسب وزنجزئیات
  1تشک رویا مدل اولترا 2 همراه محافظ5,595,000 تومان5,315,250 تومانسفارش محصول
  2تخت فلزی با رویه پارچه رویا2,230,000 تومان-سفارش محصول
  3تشک فنری رویا بونل 6تماس بگیرید-طبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  4تشک رویا مدل بونل 51,727,000 تومان1,641,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  5تشک رویا مدل بونل 42,198,000 تومان2,089,000 تومانسفارش محصول
  6تشک رویا مدل بونل 32,725,000 تومان2,589,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نسبتا نرممتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  7تشک رویا مدل بونل 23,216,000 تومان3,056,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)متوسطمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  8تشک رویا مدل بونل 13,706,000 تومان3,521,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نسبتا سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  9تشک طبی اسفنجی رویا مدیکال 4تماس بگیرید-طبی (ارتوپدیک)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  10تشک رویا مدل مدیکال 34,288,000 تومان4,074,000 تومانطبی (ارتوپدیک)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  11تشک رویا مدل مدیکال 24,869,000 تومان4,626,000 تومانطبی (ارتوپدیک)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  12تشک رویا مدل مدیکال 15,832,000 تومان5,541,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  13تشک رویا مدل اولترا 4 همراه محافظ4,433,000 تومان4,212,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  14تشک رویا مدل اولترا 3 همراه محافظ5,015,000 تومان4,765,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  15تشک رویا مدل اولترا ۱6,068,000 تومان5,765,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول

  200*140 (دو نفره)

  ردیفمدلقیمتقیمت ویژهنوع تشکنوع فنردرجه سفتیمناسب وزنجزئیات
  1تشک رویا مدل اولترا 2 همراه محافظ6,528,000 تومان6,201,600 تومانسفارش محصول
  2تخت فلزی با رویه پارچه رویا2,610,000 تومان-سفارش محصول
  3تشک فنری رویا بونل 6تماس بگیرید-طبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  4تشک رویا مدل بونل 52,014,000 تومان1,914,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  5تشک رویا مدل بونل 42,565,000 تومان2,437,000 تومانسفارش محصول
  6تشک رویا مدل بونل 33,179,000 تومان3,021,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نسبتا نرممتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  7تشک رویا مدل بونل 23,751,000 تومان3,564,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)متوسطمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  8تشک رویا مدل بونل 14,324,000 تومان4,108,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نسبتا سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  9تشک طبی اسفنجی رویا مدیکال 4تماس بگیرید-طبی (ارتوپدیک)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  10تشک رویا مدل مدیکال 35,002,000 تومان4,752,000 تومانطبی (ارتوپدیک)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  11تشک رویا مدل مدیکال 25,681,000 تومان5,397,000 تومانطبی (ارتوپدیک)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  12تشک رویا مدل مدیکال 16,803,000 تومان6,463,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  13تشک رویا مدل اولترا 4 همراه محافظ5,170,000 تومان4,912,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  14تشک رویا مدل اولترا 3 همراه محافظ5,850,000 تومان5,558,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  15تشک رویا مدل اولترا ۱7,079,000 تومان6,726,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول

  200*160 (دو نفره)

  ردیفمدلقیمتقیمت ویژهنوع تشکنوع فنردرجه سفتیمناسب وزنجزئیات
  1تشک رویا مدل اولترا 2 همراه محافظ7,460,000 تومان7,087,000 تومانسفارش محصول
  2تخت فلزی با رویه پارچه رویا2,980,000 تومان-سفارش محصول
  3تشک فنری رویا بونل 6تماس بگیرید-طبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  4تشک رویا مدل بونل 52,302,000 تومان2,187,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  5تشک رویا مدل بونل 42,931,000 تومان2,785,000 تومانسفارش محصول
  6تشک رویا مدل بونل 33,634,000 تومان3,453,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نسبتا نرممتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  7تشک رویا مدل بونل 24,288,000 تومان4,074,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)متوسطمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  8تشک رویا مدل بونل 14,952,000 تومان4,705,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نسبتا سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  9تشک طبی اسفنجی رویا مدیکال 4تماس بگیرید-طبی (ارتوپدیک)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  10تشک رویا مدل مدیکال 35,716,000 تومان5,431,000 تومانطبی (ارتوپدیک)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  11تشک رویا مدل مدیکال 26,491,000 تومان6,167,000 تومانطبی (ارتوپدیک)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  12تشک رویا مدل مدیکال 17,775,000 تومان7,387,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  13تشک رویا مدل اولترا 4 همراه محافظ5,910,000 تومان5,615,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  14تشک رویا مدل اولترا 3 همراه محافظ6,685,000 تومان6,351,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  15تشک رویا مدل اولترا ۱8,090,000 تومان7,686,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول

  200*180 (دو نفره)

  ردیفمدلقیمتقیمت ویژهنوع تشکنوع فنردرجه سفتیمناسب وزنجزئیات
  1تشک رویا مدل اولترا 2 همراه محافظ8,394,000 تومان7,974,300 تومانسفارش محصول
  2تشک فنری رویا بونل 6تماس بگیرید-طبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  3تشک رویا مدل بونل 52,589,000 تومان2,460,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  4تشک رویا مدل بونل 43,298,000 تومان3,134,000 تومانسفارش محصول
  5تشک رویا مدل بونل 34,088,000 تومان3,884,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نسبتا نرممتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  6تشک رویا مدل بونل 24,824,000 تومان4,583,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)متوسطمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  7تشک رویا مدل بونل 15,560,000 تومان5,282,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نسبتا سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  8تشک طبی اسفنجی رویا مدیکال 4تماس بگیرید-طبی (ارتوپدیک)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  9تشک رویا مدل مدیکال 36,431,000 تومان6,110,000 تومانطبی (ارتوپدیک)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  10تشک رویا مدل مدیکال 27,303,000 تومان6,938,000 تومانطبی (ارتوپدیک)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  11تشک رویا مدل مدیکال 18,747,000 تومان8,310,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  12تشک رویا مدل اولترا 4 همراه محافظ6,650,000 تومان6,318,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  13تشک رویا مدل اولترا 3 همراه محافظ7,521,000 تومان7,145,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  14تشک رویا مدل اولترا ۱9,102,000 تومان8,647,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول

  200*200 (دو نفره)

  ردیفمدلقیمتقیمت ویژهنوع تشکنوع فنردرجه سفتیمناسب وزنجزئیات
  1تشک رویا مدل اولترا 2 همراه محافظ9,325,000 تومان8,858,750 تومانسفارش محصول
  2تشک فنری رویا بونل 6تماس بگیرید-طبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  3تشک رویا مدل بونل 52,877,000 تومان2,734,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  4تشک رویا مدل بونل 43,664,000 تومان3,481,000 تومانسفارش محصول
  5تشک رویا مدل بونل 34,542,000 تومان4,315,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نسبتا نرممتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  6تشک رویا مدل بونل 25,359,000 تومان5,092,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)متوسطمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  7تشک رویا مدل بونل 16,177,000 تومان5,869,000 تومانطبی- فنریفنر متصل‌(بونل)نسبتا سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  8تشک طبی اسفنجی رویا مدیکال 4تماس بگیرید-طبی (ارتوپدیک)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  9تشک رویا مدل مدیکال 37,145,000 تومان6,788,000 تومانطبی (ارتوپدیک)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  10تشک رویا مدل مدیکال 28,114,000 تومان7,709,000 تومانطبی (ارتوپدیک)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  11تشک رویا مدل مدیکال 19,719,000 تومان9,234,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  12تشک رویا مدل اولترا 4 همراه محافظ7,388,000 تومان7,019,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  13تشک رویا مدل اولترا 3 همراه محافظ9,357,000 تومان8,890,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  14تشک رویا مدل اولترا ۱10,113,000 تومان9,608,000 تومانطبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتسبک (70 کیلو گرم به پایین)سنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)متوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول

  90

  ردیفمدلقیمتقیمت ویژهنوع تشکنوع فنردرجه سفتیمناسب وزنجزئیات
  1تاج MDF مخصوص تخت رویا455,000 تومان-سفارش محصول
  02191076434

  کلمه‌ی مورد نظر خود را وارد کنید

  سبد خرید

  هیچ محصولی در سبد خرید نیست.