لیست قیمت تشک آدنیس (امروز 21 اردیبهشت 1400)

  200*90 (یک نفره)

  200*90 (یک نفره)

  ردیفمدلقیمتقیمت ویژهنوع تشکنوع فنردرجه سفتیمناسب وزنجزئیات
  1تشک آدنیس مدل رویال ROYAL ADONIS ,2,450,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  2تشک آدنیس مدل بامبو BAMBOO ,2,860,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  3تشک آدنیس مدل بادی بالانس BODY BALANCE ,3,740,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  4تشک آدنیس مدل پرفورمنس PERFORMANCE ,4,050,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  5تشک آدنیس مدل سناتیک SENATIC ,4,610,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتکلیه وزن‌هاسفارش محصول
  6تشک آدنیس مدل اینترکول INTERCOOL ,5,770,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  7تشک آدنیس مدل کامفورت COMFORT ,6,150,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  8تشک آدنیس مدل پدیک ADONIS PEDIC ,7,950,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  9تشک آدنیس مدل میلانو MILANO ,3,180,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول

  200*120 (یک نفره)

  200*120 (یک نفره)

  ردیفمدلقیمتقیمت ویژهنوع تشکنوع فنردرجه سفتیمناسب وزنجزئیات
  1تشک آدنیس مدل رویال ROYAL ADONIS ,4,045,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  2تشک آدنیس مدل بامبو BAMBOO ,4,805,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  3تشک آدنیس مدل بادی بالانس BODY BALANCE ,6,170,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  4تشک آدنیس مدل پرفورمنس PERFORMANCE ,6,685,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  5تشک آدنیس مدل سناتیک SENATIC ,7,585,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتکلیه وزن‌هاسفارش محصول
  6تشک آدنیس مدل اینترکول INTERCOOL ,9,510,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  7تشک آدنیس مدل کامفورت COMFORT ,10,120,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  8تشک آدنیس مدل پدیک ADONIS PEDIC ,13,100,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  9تشک آدنیس مدل میلانو MILANO ,5,245,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول

  200*140 (دو نفره)

  200*140 (دو نفره)

  ردیفمدلقیمتقیمت ویژهنوع تشکنوع فنردرجه سفتیمناسب وزنجزئیات
  1تشک آدنیس مدل رویال ROYAL ADONIS ,4,690,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  2تشک آدنیس مدل بامبو BAMBOO ,5,460,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  3تشک آدنیس مدل بادی بالانس BODY BALANCE ,7,210,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  4تشک آدنیس مدل پرفورمنس PERFORMANCE ,7,800,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  5تشک آدنیس مدل سناتیک SENATIC ,8,540,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتکلیه وزن‌هاسفارش محصول
  6تشک آدنیس مدل اینترکول INTERCOOL ,10,820,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  7تشک آدنیس مدل کامفورت COMFORT ,11,550,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  8تشک آدنیس مدل پدیک ADONIS PEDIC ,14,950,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  9تشک آدنیس مدل میلانو MILANO ,6,080,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول

  200*160 (دو نفره)

  200*160 (دو نفره)

  ردیفمدلقیمتقیمت ویژهنوع تشکنوع فنردرجه سفتیمناسب وزنجزئیات
  1تشک آدنیس مدل رویال ROYAL ADONIS ,4,780,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  2تشک آدنیس مدل بامبو BAMBOO ,5,580,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  3تشک آدنیس مدل بادی بالانس BODY BALANCE ,7,340,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  4تشک آدنیس مدل پرفورمنس PERFORMANCE ,7,950,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  5تشک آدنیس مدل سناتیک SENATIC ,8,860,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتکلیه وزن‌هاسفارش محصول
  6تشک آدنیس مدل اینترکول INTERCOOL ,11,170,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  7تشک آدنیس مدل کامفورت COMFORT ,11,900,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  8تشک آدنیس مدل پدیک ADONIS PEDIC ,15,400,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  9تشک آدنیس مدل میلانو MILANO ,6,220,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول

  200*180 (دو نفره)

  200*180 (دو نفره)

  ردیفمدلقیمتقیمت ویژهنوع تشکنوع فنردرجه سفتیمناسب وزنجزئیات
  1تشک آدنیس مدل رویال ROYAL ADONIS ,4,900,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  2تشک آدنیس مدل بامبو BAMBOO ,5,720,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  3تشک آدنیس مدل بادی بالانس BODY BALANCE ,7,480,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  4تشک آدنیس مدل پرفورمنس PERFORMANCE ,8,100,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  5تشک آدنیس مدل سناتیک SENATIC ,9,180,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتکلیه وزن‌هاسفارش محصول
  6تشک آدنیس مدل اینترکول INTERCOOL ,11,520,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  7تشک آدنیس مدل کامفورت COMFORT ,12,250,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  8تشک آدنیس مدل پدیک ADONIS PEDIC ,15,850,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  9تشک آدنیس مدل میلانو MILANO ,6,360,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول

  200*200 (دو نفره)

  200*200 (دو نفره)

  ردیفمدلقیمتقیمت ویژهنوع تشکنوع فنردرجه سفتیمناسب وزنجزئیات
  1تشک آدنیس مدل رویال ROYAL ADONIS ,5,390,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نرمسبک (70 کیلو گرم به پایین)سفارش محصول
  2تشک آدنیس مدل بامبو BAMBOO ,6,290,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)متوسطمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  3تشک آدنیس مدل بادی بالانس BODY BALANCE ,8,230,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  4تشک آدنیس مدل پرفورمنس PERFORMANCE ,8,910,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  5تشک آدنیس مدل سناتیک SENATIC ,10,100,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتکلیه وزن‌هاسفارش محصول
  6تشک آدنیس مدل اینترکول INTERCOOL ,12,670,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  7تشک آدنیس مدل کامفورت COMFORT ,13,475,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول
  8تشک آدنیس مدل پدیک ADONIS PEDIC ,17,440,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)سفتسنگین (90 کیلو‌گرم به بالا)سفارش محصول
  9تشک آدنیس مدل میلانو MILANO ,6,995,000 تومان-طبی- فنریفنر منفصل (پاکتی)نسبتا سفتمتوسط (70 کیلو‌گرم تا 90 کیلو‌گرم)سفارش محصول

  خرید تشک آدنیس

  بهتر است برای خرید تشک با کارشناس فروش مشورت کنید و از آن در این زمینه کمک بگیرید تا در نهایت مناسب ترین تشک را بر اساس سلیقه ی خود خریداری کنید. اگر قرار است تشک دو نفره خریداری کنید حتما مواردی که در نظر دارید را با کارشناس فروش درمیان بگذارید. مواردی مثل درجه سفتی تشک، انتقال حرکت در تشک، درجه حرارت تشک، عمر تشک، قیمت تشک آدنیس و … را حتما مطرح کنید.

  خرید آنلاین تشک آدنیس و همین طور انتخاب تشک به عواملی بستگی دارد که باید به آنها توجه شود. در زمان خرید تشک آدنیس شما  باید وزن و قد و سن و همین طور فیزیک بدن شخصی که قرار است بر روی آن بخوابد را در نظر بگیرید.

  معرفی تشک آدنیس

  ساختار تشک‌های آدنیس با رعایت تمام استانداردهای تشک پزشکی و ارتوپدیِ بین‌المللی شکل گرفته است تا همراهی ایمن برای لحظاتِ ناب خواب شما باشد.

  تشک آدنیس این تشک دارای یک لایه پد مموری لاتکس می‌باشد و قابل استفاده از هر دو طرف طبی و طبی‌فنری است. دارا‌ بودن کپسول تهویه‌ی هوا و استفاده از بهترین پارچه‌ی پنبه‌ای برای رویه، این تشک را به محصولی ضدعرق، ضد بو و درنتیجه ضد حساسیت و آنتی باکتریال تبدیل کرده است.

  همچنین رویه‌ی آن با الیافی نرم لایه‌دوزی شده و دارای طرحی زیبا است. طراحی فنرها و میزان ارتجاع‎‌پذیری آن نیز به گونه‌ای طراحی شده تا با پوشش‌دهی ستون فقرات، فشار از این ناحیه حذف و در نتیجه تشک ضدّ کمردرد و آرتروز باشد. تشک آدُنیس بهترین انتخاب برای خوابی راحت، توأم با آسایش، ایمنی و سلامت می‌باشد.

  قیمت تشک آدنیس

  تشک ها در انواع زیادی با قیمت های متفاوت در بازار وجود دارد اما شما باید ببینید چه نوع تشک برای شما مناسب تر است. بنابراین در هنگام خرید تشک همه ی موارد، حتی قیمت تشک آدنیس را نیز در نظر بگیرید.

  02191076434

  کلمه‌ی مورد نظر خود را وارد کنید

  سبد خرید

  هیچ محصولی در سبد خرید نیست.